Halftime werkt als een katalysator. De vraag ‘kunt u deze werkzaamheden ook in de helft van de tijd klaren?’ lijkt absurd, maar daagt mensen wel uit en dwingt hen om creatief en innovatief te gaan denken.

Dat vergt omdenken: projecten niet aanbesteden op geld maar op tijd. De ervaring is dat men dit niet continue maar moet toepassen bij projecten waarbij het noodzakelijk is dat men sneller moet werken.

Denk aan overlast bij een centrum en/of weg naar bedrijven, bedrijventerrein etc. Je kan bijv. 24/7, 6 dagen per week werken ook in de bouwvak. Dit om de overlast te beperken. 

Halftime is een werkwijze waarbij u

  • Projecten in de buitenruimte in de helft van de tijd afrondt.
  • Hinder voor de ‘omgeving’ beperkt of voorkomt.
  • Let op het milieu: een project wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. 

Doorbreken van gewoontes

Halftime is een stimulans voor het doorbreken van gewoonten bij de aanpak van routinematige projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Natuurlijk niet van alle gewoonten, maar wel die gewoonten, die bijdragen aan verspilling, of gewoonten die voorkomen dat we het beter kunnen doen.

Snelle veranderingen in de wereld zorgen ervoor dat de samenleving in de stad steeds complexer wordt. Deze ontwikkeling vraagt om vernieuwing van processen bij bouwprojecten. Een katalysator die deze vernieuwing op gang brengt is de Halftime-methode. Halftime is een werkwijze waarbij:

  1. projecten in de buitenruimte (infrastructuur) in de voorbereiding en uitvoering in aanmerkelijk kortere tijd worden afgerond;
  2. verspilling inzet van mens en materiaal wordt verminderd;
  3. hinder bij de uitvoering van projecten voor burgers en bedrijven wordt beperkt of voorkomen;
  4. er randvoorwaarden zijn om een project zo duurzaam mogelijk te kunnen uitvoeren.

Halftime is echter meer. Het gebruik van de werkwijze volgens Halftime leidt tot een heel andere aanpak bij de uitvoering van projecten. Dit geldt zowel voor de planfase, de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase.

De werkwijze doorbreekt de traditionele aanpak, leidt tot een meer efficiënte samenwerking in de bouwketen en stimuleert om nieuwe innovatieve (technische) oplossingsmethoden te ontwikkelen. Oplossingsmethoden ter verkorting van de doorlooptijd, die zorgen voor vermindering van overlast en die leiden tot een duurzamer object. Kortom toepassing van Halftime leidt tot een wezenlijke en fundamentele verandering bij de projectaanpak in de bouw.

Laat u inspireren door succesvolle praktijkvoorbeelden onder kopje 'Halftime'.

Werkzaamheden in de buitenruimte hebben altijd invloed op de omgeving, een deel hiervan is in de vorm van hinder. Opdrachtgevers proberen met Halftime de doorlooptijd van projecten, en indirect de hiermee gepaard gaande hinder, te verkorten. Niet alleen omwonenden zijn hierbij gebaat, maar ook de lokale ondernemers vanwege de bereikbaarheid en overige gebruikers van de weg-infrastructuur. Door het aspect “tijd” te beoordelen tijdens de aanbesteding, wordt indirect gestimuleerd dat partijen hun werkprocessen slim organiseren. Daarnaast zullen er goede afspraken tussen partijen onderling en tussen hen en de opdrachtgever kunnen ontstaan. Onder andere de manier waarop met omwonenden wordt gecommuniceerd, wordt besproken bij het onderwerp Omgevingsmanagement.

Kennis

Verslagen en presentaties

All Articles (0)

There aren’t any articles yet.