Blog

Unie van waterschappen innovatiedag 2016

De waterschappen hebben enkele jaren geleden een traject ingezet naar een betere samenwerking met de markt en professionalisering van hun opdrachtgeverschap. De basis hiervoor werd in 2014 vastgelegd in de marktvisie De waterschappen als publieke opdrachtgever.

In het nieuwe visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing zijn 3 bouwstenen benoemd die moeten bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt: maximale maatschappelijke waarde, de mens centraal en een gezonde bouwkolom.

Doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers het vervolg op de marktvisie samen hebben opgesteld, zijn ze het unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking. Het is gericht op het ‘doen’, met het gezamenlijke doel om als sector bij te dragen aan droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland. Zie hier de innovatieprojecten.

Het visiedocument is opgesteld door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA. Ook de uitvoering van het hierbij behorende activiteitenplan ligt bij deze partijen. Buillding Changes heeft namens MKB infra een workshop gezonde bouwkolom gegeven met een open dialoog.  Voor de projecten en de samenwerking uvW met de markt is een film gemaakt. Zie hier de film.

Alkmaar open convenant

Gemeente Alkmaar wil vanuit een duurzame sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak uitgroeien tot de complete en dynamische hoofdstad van Noord-Holland-Noord waar Leefbaarheid, Veiligheid, Bereikbaarheid en Werkgelegenheid in samenwerking met bewoners en bedrijven wordt vorm gegeven.

 Partners: de partners van het platform rondom GWW Alkmaar, gemeente Alkmaar en Srtadswerk072 constateren dat er een impuls nodig is in de bouw waar het gaat om te vernieuwen bij routinematige projecten. Die vernieuwing  zou moeten leiden tot ‘doorbraak’- innovaties bij zowel opdrachtgever  als opdrachtnemer en moet de verspilling,  die veelal aangeduid wordt als faalkosten, terugdringen.  Dit alles onder de voorwaarde dat kwaliteit van de geleverde dienst tenminste gelijk blijft en de hinder voor burgers en bedrijven  als gevolg van de werkzaamheden wordt teruggebracht.

 De ambitie: de partners spreken de ambitie uit om door publiek-private samenwerking processen van elkaar te willen verbeteren, innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen, hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen, de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen, het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren en het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Alkmaar te maximaliseren.

Voor realisering van de bovenvermelde algemene doelstelling en subdoelstellingen is het noodzakelijk dat de samenwerking tussen de partners verdiept en verbreed worden. De partijen hebben uitgesproken om op een intensieve en open wijze gezamenlijk te willen werken aan samenhang, kennisontwikkeling en kennisdeling.

 

All Posts (1)