BuitenRuimte

Steden spelen een belangrijke en onmisbare rol in de economische en sociale ontwikkeling. Ze vormen een bron van kennis, innovatie en groei. Veel steden zullen in de komende jaren, crisis of geen crisis, blijven groeien, een grotere bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en meer mensen zullen in steden wonen en werken.

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van files en leegstand van winkels en kantoren; het betaalbaar houden van woningen; klimaatadaptatie en de transitie naar een groenere economie. In combinatie met de kenmerkende eigenschappen van steden, als een grote complexiteit, hoge dichtheden en weinig open ruimte, is de aanpak van deze opgaven een forse uitdaging. Maar steden bieden juist ook kansen. Doordat verschillende functies en voorzieningen dicht bij elkaar liggen, zijn nieuwe combinaties mogelijk en kunnen oplossingen op verschillende terreinen elkaar versterken. Daarnaast bieden steden een grote variatie aan plekken voor ontmoetingen en kennisuitwisseling. Deze plekken zijn cruciaal voor het ontstaan van innovatieve ideeën en de ontwikkeling van ondernemerschap.

Een kwalitatief hoogstaande buiten ruimte is een essentieel onderdeel van de stedelijke opgave. De openbare ruimte is het visitekaartje van een wijk en dé plaats waar ontmoetingen plaatsvinden en culturele evenementen worden georganiseerd. De openbare ruimte is tegelijkertijd van iedereen en van niemand, en vormt een collectieve omgeving waar men wordt geconfronteerd met gezamenlijke omgangsvormen, waarden en normen. 

We weten dat het klimaat verandert. We krijgen te maken met hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel en intensievere neerslag. Nu al is duidelijk dat grote inspanningen nodig zijn om ons aan te kunnen passen aan deze veranderingen. De vraag is, hoe gaan we dat doen? Veel kennis is beschikbaar en diverse instrumenten zijn ontwikkeld in het kader van verschillende onderzoeksprogramma’s.

In de praktijk zien we de eerste voorbeelden maar het is nog geen algemene praktijk. De praktijk- en kennisonderneming De Buitenruimte richt zich op de doorwerking van de ontwikkelde maatregelen en instrumenten naar de praktijk van alle dag bij opdrachtgevers als gemeenten en waterschappen maar expliciet ook op de uitvoerende partijen in de Grond-, Weg- en Waterbouw. 

De Buitenruimte geeft praktisch informatie voor de realisatie (ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud) van klimaat adaptieve steden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van ervaringen uit de praktijk van Rondom GWW en van uit diverse relevante kennisprogramma’s ontwikkeld en verzameld materiaal.